מכרז לאספקת שירותי הפקת אליפות אירופה לגברים ונשים בכדורמים 2023

4/8/22

לעמוד המכרז לחצו כאן

מכרז 1/2022 לאספקת שירותי הפקת אליפות אירופה לגברים ונשים בכדורמים 2023

איגוד הכדורמים בישראל (ע"ר) 580244275 (להלן- האיגוד) מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי הפקת אליפות אירופה לגברים ונשים 2023, אשר תתקיים בישראל, בין התאריכים 7.10.2023 עד 21.10.2023, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו (להלן, בהתאמה, השירותים ו-המכרז).

  1. יש להגיש את ההצעה בצורה מסודרת ובשני העתקים (מקור והעתק נאמן למקור) כרוכים, אשר יוכנסו יחד למעטפה סגורה ללא לוגו ו/או פרט זיהוי אחר כלשהו (להלן – מעטפת ההצעה) עליה יירשם אך ורק:

"מכרז 1/2022 למתן שירותי הפקת אליפות אירופה לגברים בכדורמים 2023".

  1. מעטפת ההצעה תוגש במסירה אישית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי איגוד הכדורמים, במכון וינגייט, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 09:00 ל- 15:00 ; טל' לבירור פרטי מסירה בלבד 09-8854336 או 0503993404 .
  2. מועד אחרון להגשה: 27.8.2022 בשעה 15:00.
  3. המציע יהא חייב להמציא ערבות בנקאית ע"ס של 1,000,000 ₪ (מיליון שקלים חדשים), בנוסח המצורף למסמכי המכרז. הערבות תהא בתוקף עד ליום 10.2022, ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו לפי פנייתו החד צדדית של האיגוד לבנק.
  4. הערבות תוחזק בידי האיגוד עד שהזוכה יחתום על ההסכם למתן השירותים, ותוחזר למגישי ההצעות האחרות לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה שהצעתו תתקבל על ידי האיגוד.
  5. האיגוד יבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף ייפסלו, ולא יבואו במניין ההצעות.
  6. אין האיגוד מתחייב לקבל הצעה כלשהי, הכל על פי שיקול דעתו.

 

בכבוד רב,

עמית אבנר

מנכ"ל איגוד הכדורמים בישראל

*הודעה זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ותוכנה יפה לכלל המינים.

חדשות נוספות

בודק...