תקנון משחקים 2022/23

תקנון משחקי האליפות/גביע בכדור מים

משלים לתקנון המשחקים יהיה חוזר מספר 1 לעונת משחקים, כפי שאושר בהנהלה ובכפוף לתקנון העמותה.

1.  זכות השתתפות במשחקים
כל קבוצת כדור מים מסונפת לאיגוד הכדור מים, או המשתייכת לאגודה המסונפת כחוק, זכאית ליטול חלק במשחקים המאורגנים ע"י האיגוד או במשחקים הנערכים בחסות האיגוד, וזאת בתנאי שתמלא אחר ההוראות  הנוגעות להרשמת קבוצה כאמור להלן בתקנון זה.

2.  חידוש רישום קבוצות למשחקי הליגה הרשמת קבוצות למשחקי הליגה
מועדי ומידע מפורט להרשמה יימסר בחוזר מספר 1 לפני פתיחת עונת המשחקים , בכפוף לתקנון איגוד הכדורמים ובאישור ההנהלה.

3.  רישום קבוצות חדשות
עפ"י נהלי רישום קבוצות בחוזר מספר 1

4. תקופת ההרשמות
עפ"י נהלי רישום בחוזר מספר 1

5. רישום שחקנים
תאריך גמר חידוש והרשמת שחקנים חדשים יימסר בחוזר מספר 1 לפני פתיחת עונת המשחקים, בכפוף לתקנון איגוד הכדורמים ובאישור ההנהלה.

 • שחקן יכול להיות רשום באגודה אחת בלבד.
 • ניתן להירשם לאורך כל העונה, למעט בליגה הלאומית לגברים, עד לתאריך שיקבע בחוזר מס' 1 לעונת המשחקים.
 • שחקן יוכל לשחק בכל קבוצה של אגודתו, ובתנאי שנרשם גם לקבוצות הנוספות עפ"י חוזר מספר 1 (נהלי רישום).
 • שחקנים הרשומים בלאומית גברים וכן ספורטאים מצטיינים, לא יוכלו לשחק בליגה הארצית גברים.
 • קבוצה רשאית לשתף בשורותיה אך ורק שחקנים שנרשמו בהתאם לתקנון איגוד הכדור מים ואשר רישומם אושר במערכת ניהול הליגות לעונה השוטפת, בהתייחס לליגה של אותה קבוצת גיל.
 • שחקן הרשום כחוק באגודתו ומאושר במערכת הניהול לעונה השוטפת, רשאי להשתתף בתחרויות קבוצתו, בכפוף לתקנות חוק הספורט – בדיקה רפואית.
 • שחקן יכול להירשם באיגוד אם אגודתו תביא למזכירות האיגוד בקשה לרשום שחקן (טופס הרשמה) כמפורט בתקנון איגוד הכדור מים, ויוכל להשתתף במשחקים לאחר שרישומו אושר במערכת הניהול באיגוד.
 • שחקן אשר נרשם לקבוצה בכל הליגות לאחר תחילת משחקי סיבוב ב', יוכל לשחק החל בעונה שלאחר גמר משחקי סיבוב ב' ומשחקי הגמר-מים.
 • שחקן יוכל לשחק בכל קבוצה של אגודתו, ובתנאי שנרשם גם לקבוצות הנוספות עפ"י חוזר מספר 1 (נהלי רישום).
 • שחקנים המשתתפים בליגות לנוער , נערים וילדים, לשחק בקבוצות אגודתם כדלהלן:
  1. שחקן המשתתף בליגה לילדים , נערים או נוער, כלומר קבוצות עד 13, עד 15 או עד 18 , רשאי לשחק בכל קבוצה של אגודתו, ללא הגבלה, בהתאם לקביעת מאמנו.
  2. הנהלת האיגוד רשאית לאשר מידי עונה ולפרסם במועד ההרשמה את מספר הליגות וקבוצות הגיל שיוכל שחקן להשתתף באותה עונה באגודתו.
 • שחקן למטה מגיל 18 חייב להמציא חתימת אחד מהוריו או אחד מאפוטרופסיו החוקיים בנוסף לחתימתו הוא על טופס ההרשמה.

 

6.  שחקנים זרים/שחקניות זרות

 • קבוצה בליגה הלאומית גברים/נשים תהיה רשאית לרשום בשורותיה 2 שחקנים/יות זרים/ות או אחרת כפי שייקבע ע"י הנהלת האיגוד בתחילת כל עונה.
 • שחקן/ית זר/ה – שחקן ללא תעודה של משרד הפנים המעידה על אזרחותו/ה הישראלית לפי סעיף 15 לחוק האזרחות תש"ג.
 • הרשמת שחקן/ית זר/ה תתאפשר עד תאריך 31 בינואר , והוא/היא יוכלו לשחק בליגת הבוגרים/ות בלבד.
 • בעת ההרשמה על השחקן להציג בפני מנכ"ל האיגוד את המסמכים הבאים:
 1. טופס הרשמה ממולא כדין.
 2. דרכון+ אישור על שחרור בינלאומי – ITC, חתום כנדרש ע"י "לן", אם מוצאו מאירופה ואישור על רכישת פוליסת ביטוח רפואי עבורו
 3. טופס ערבות חתום כנדרש ע"י 2 מנהלים מהקבוצה בארץ בה ישחק.
 • הקבוצה תהיה רשאית להחליף שחקן זר בשחקן זר אחר פעם אחת וזאת לא יאוחר מ-48 שעות לפני תחילת סיבוב ב'.
 • שחקן זר כאמור יוכל לעבור מקבוצתו לקבוצה אחרת בישראל רק לאחר עונה בה לא שיחק באף קבוצה בארץ.
 • הבדיקה הרפואית של שחקן זר חייבת להיעשות ע"י מוסד רפואי ישראלי המופיע ברשימת מוסדות הבדיקה של משרד הבריאות, ע"פ חוק הספורט.
 • על השחקן להיות רשום בטופס המשחק לפחות ב- שני שליש ממשחקי הליגה (בתנאי שלא היה פצוע).

 

7.  "שחקן פעיל" – אישור הרשמת שחקן לליגה/משחקי גביע לעונה
עפ"י נהלי הרישום המפורטים בחוזר מספר 1, אשר אושרו ע"י הנהלה, בכפוף לתקנון העמותה.

8. העברת שחקנים מאגודה לאגודה

העברת שחקן מאגודה לאגודה תתבצע
בהתאם לפרוט בחוזר מספר 1, בכפוף לתקנון האיגוד ואישור ההנהלה.

9. תקופת ההעברות

שחקנים מעל גיל 35 ביום ההעברה יהיו משוחררים באופן אוטומטי ויוכלו לעבור אגודה לאגודה.

10.  שחרור שחקנים לקבוצות בחו"ל

 • שחקן הרשום באיגוד הרוצה לשחק בקבוצה בחו"ל, חייב לבקש את אישור אגודתו ואת אישור האיגוד.
 • על האגודה להודיע במכתב רשמי על הסכמתה לשחרור לשחק בחו"ל.

 

11. שחקנים בהסגר
עפ"י חוק הספורט ובהתאם לעדכונו מעת לעת.

12.ביטול הסגר
עפ"י תקנות חוק הספורט.

13. ועדת הליגה והגביע

 • ניהול משחקי האליפות (ליגה), משחקי מבחן, משחקי גביע ויתר המשחקים הרשמיים יהיה בידי ועדת הליגה והגביע.
 • ועדת הליגה והגביע תורכב מ – 3-5 חברים רצוי שאינם נציגי קבוצות.
 • ועדת הליגה תסמיך את מזכיר הועדה לחתום בשם הועדה ולפרסם החלטותיה.

 

14. ערעורים על תוצאות משחקים

 • ערעור על תוצאות משחק יכול להיות מוגש אך ורק ע"י אחת הקבוצות אשר השתתפו במשחק נשוא הערעור ובתנאי שיוגש עד 30 דקות ממועד סיומו של המשחק.
 • תוצאת כל משחק תאושר אוטומטית לאחר 30 דקות ממועד סיום המשחק במידה  ולא הוגש ערעור כאמור לעיל ובמידה ושופט המשחק לא ציין כל הערה העלולה להשפיע על אישור תוצאות המשחק.
 • אישור תוצאות משחק אינו מהווה החלטה של ועדת הליגה, ולא תהא קבוצה רשאית להגיש ערעור על החלטת ועדת הליגה לאשר את התוצאה כפי שנקבעה ע"י שופט המשחק אם לא הגישה הקבוצה ערעור במועד הנקוב בס"ק א' דלעיל.
 • קבוצה תהא רשאית לערער אך ורק על תוצאות משחק שנקבעו ע"י ועדת הליגה והגביע ולא על תוצאות המשחקים אשר אושרו אוטומטית, כאמור לעיל בס"ק ב' דלעיל.
 • ועדת הליגה והגביע תדון בכל ערעור אשר הוגש לה במועד באפשרי המוקדם ביותר לאחר הגשת הערעור, ולא יאוחר משבוע לאחר יום הגשת הערעור ותפרסם את ההחלטה בכל ערעור תוך שבוע ימים מיום סיום הדיון בערעור.
 • ערעור לועדת הליגה והגביע יוגש בכתב ויכלול את כל הנימוקים לערעור. ועדת הליגה והגביע תדון אך ורק בנקודות אשר פורטו בכתב הערעור.
 • ועדת הליגה והגביע תאשר לקבוצה המערערת את הגשת הערעור וכן תמציא העתק מכתב הערעור לקבוצה היריבה.
 • קבוצה אינה יכולה להגיש ערעור על תוצאות משחק אשר לא השתתפה בו. ועדת הליגה והגביע לא תדון בכל ערעור אשר הוגש ע"י צד שלישי.
 • ועדת הליגה רשאית להעביר ערעורים שהופנו אליה לדיון ולהחלטה להנהלת האיגוד.

 

15. ערעורים על החלטות ועדת הליגה והגביע

 • על החלטת ועדת הליגה והגביע ניתן לערער בפני בית הדין העליון של ההתאחדות לספורט או כל גוף משפטי שיאושר על ידי הנהלת האיגוד בהתאם לחוקים ולתקנות.
 • כל ערעור על החלטת ועדת הליגה והגביע יוגש מודפס ב-5 עותקים למזכירות בית הדין העליון בצירוף אגרת ערעור.
 • ערעור כנ"ל חייב להיות מוגש תוך שבעה ימים מיום פרסום ההחלטה עליה מערערים. התאריך הקובע לגבי פרסום ההחלטה יהא התאריך המוטבע על קבלת הדואר הרשום, או הדואר האלקטרוני המודיע על ההחלטה לאגודה המערערת או היום בו פורסם החוזר ובו ההחלטה עליה מערערים.

 

16. ישיבות ועדת הליגה והגביע

 • ישיבות ועדת הליגה והגביע תתקיימנה ביום כפי שייקבע מידי פעם בפעם ע"י הועדה.
 • ישיבות ועדת הליגה והגביע תהיינה חוקיות אם נטלו בהם חלק לפחות 2 חברים שאחד מהם הוא היו"ר.

 

17. מבנה הליגה. מבנה הליגה, שיטת משחקי האליפות
יימסר בחוזר מספר 1, שאושר ע"י ההנהלה ועפ"י תקנון העמותה ועפ"י העדכונים אשר יאשרו מעת לעת.

18. שיטת משחקי האליפות
תפורט בחוזר מספר 1 לעונת המשחקים.

 19. תכנית המשחקים

 • תכנית המשחקים בכל ליגה תיערך ותקבע ע"י ועדת הליגה והגביע.
 • סדר המשחקים יקבע ע"י ועדת הליגה והגביע כאמור בס"ק א' דלעיל אולם ועדת הליגה והגביע רשאית לשנות עפ"י שיקוליה הבלעדיים מסדר זה.
 • ועדת הליגה והגביע תפרסם רשמית בחוזר האיגוד את תאריך המחזור הראשון בכל ליגה 21 ימים לפני היערכו (יום פרסום ההודעה ויום המחזור הראשון נכללים בתוך עשרת הימים).
 • לוח המשחקים יפורסם ע"י ועדת הליגה והגביע לפחות 21 ימים לפני תאריך המשחק הראשון באותו מחזור (יום פרסום ויום המשחק נכללים בתוך שבעת הימים).

 

20. שינויים בתוכנית המשחקיים

 • כל משחק חייב להתקיים בהתאם לתוכנית המשחקים שנקבעה ופורסמה. שינויים בתוכנית המשחקים יעשו על ידי ועדת הליגה והגביע אך ורק באחד המקרים המפורטים בסעיף זה או במקרים המוזכרים ומפורטים בתקנון זה.
  1. ע"פ בקשה מנומקת של הנהלת איגוד הכדור מים.
  2. בימי אבל לאומי.
  3. לפי הוראות מוסדות ממלכתיים.
  4. בשעת הכרזת מצב חרום במדינה.
  5. עקב מות שחקן/מאמן הקבוצה, אב, אם, אח, אחות של שחקן/מאמן הקבוצה שהשתתף באחד משלושת המשחקים האחרונים של הקבוצה בפרק זמן של 24 שעות.
  6. לרגל נשואי שחקן/מאמן הקבוצה ביום המשחק (במידה והועברה הודעה על כך 14 ימים מראש).
  7. עקב השתתפות שחקן הקבוצה/מאמן במשחק של נבחרת ישראל (בוגרים, נשים, נוער).
  8. יציאת 5 שחקנים בו- זמנית מקבוצה לפעילות בית ספרית רישמית בתנאי שיועבר אישור ובכתב ממנהל בית הספר עם רשימת התלמידים, לפחות חודש מראש
 • ועדת ליגה וגביע לא תקבע משחקים בימים אלה: בערבי וימי חג וימי זכרון.

 

21. שינוי מועדי משחקים ע"פ בקשת קבוצות
בהתאם לפרוט בחוזר מספר 1 ועפ"י הוראות משבץ המשחקים

22. שינוי מועדי משחקים ע"פ החלטת ועדת ליגה וגביע
בהתאם להחלטות שיועברו במייל לאגודות הרלוונטיות.

23. שינוי תוכניות המשחקים בגלל השתתפות קבוצות או נבחרת לאומית במשחקים בינלאומיים רשמיים
ועדת הליגה והגביע משבץ המשחקים/רכז הליגה רשאית לערוך שינויים בלוח המשחקים כדי לאפשר השתתפות קבוצות במסגרת משחקי גביע אירופה לאלופות או למחזיקות גביע או לנבחרות ישראל.

24. שינוי מקום המשחק
קבוצה לא תהא רשאית להעביר את משחקה מבריכתה הביתית לבריכה הביתית של יריבתה אלא באישור מיוחד של ועדת ליגה וגביע.

25. שיטת הניקוד בליגה
וועדת הליגה תנהל את טבלאות הדירוג של הקבוצות בכל אחת מהליגות בהתאם לתוצאות שהושגו במשחקים הרשמיים ובהתאם להחלטות המפורטות להלן בקשר לחלוקת נקודות הליגה.

 • קבוצה אשר ניצחה במשחק תזכה בשתי נקודות.
 • קבוצה אשר הפסידה במשחק לא תזכה בנקודות.
 • קבוצה אשר נגד יריבתה נפסק הפסד טכני תזכה בשתי נקודות ותוצאת המשחק תקבע 0:5 לזכותה.
 • במקרה שיפסק הפסד טכני לשתי קבוצות אשר התמודדו במשחק לא תזכה אף אחת מהקבוצות הנ"ל בכל נקודה ותוצאת המשחק תהיה 0:0 .

 

26. קביעת הדירוג
אם יתברר אחרי המחזור האחרון של משחקי הליגה או הגמר מיום שלשתי קבוצות או יותר, מספר נקודות זהה יקבע הדירוג הליגה ע"פ חוקת הפינא. 

27. הענקת תואר אלופת ישראל

 • הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בטבלת הדירוג בליגה לאומית גברים בסיום משחקי הגמר מים תוכרז כאלופת ישראל, לשנה השוטפת, שלגביה נקבע הדירוג ותחזיק בתואר זה עד הכרזת אלופה אחרת.
 • כל קבוצה שהוכרזה כאלופת ישראל , שחקניה מאמניה ומנהליה יזכו במדליות (18) ובצלחת אליפות. קבוצות אשר זכו בסגנות ובמקום ה-3 יקבלו מדליות כסף/ארד בהתאמה.
 • הקבוצה אשר תוכרז כאלופה תייצג את ישראל במשחקי גביע אירופה לאלופות.
 • הקבוצה שזכתה בגביע המדינה ואינה אלופת הליגה תשתתף במפעלים האירופאיים בתיאום עם "לן" ועם האיגוד.
 • במידה ואותה קבוצה זכתה בגביע ובליגה הקבוצה שתפסה מקום שני בליגה תייצג בגביע המחזיקות.
 • במידה ואחת הקבוצות דלעיל מוותרת על השתתפותה במפעלי גביע אירופה תשתתף קבוצה לפי החלטת הנהלת האיגוד.
 • כל התקשרויות עם הקבוצות היריבות בגביעי אירופה תעשינה בתאום עם הנהלת האיגוד ובאישורו.
 • כל קבוצה אשר תדורג במקום הראשון בליגה האזורית בה נטלה חלק, תוכרז כאלופת הליגה באזורה.

 

28. נוהל ונוהג בשעת משחק
השופטים והקבוצות יקפידו על נוהל ונוהג כמפורט להלן:

 • חמש עשרה דקות לפני שעת התחלת המשחק יפסיק השופט את אימוני שתי הקבוצות, ירכז אותן ליד פתח הכניסה לבריכה או באחת הפינות שלו, יבדוק את השחקנים בהתאם לחוקה, יערוך את ההגרלה על זכות הבחירה בכדור או בצבע הכפות.
 • שתי הקבוצות מסתדרות כל אחת בחלקה מאחורי קו השער ומריעות, קודם הקבוצה המארחת ואחר כך האורחת. לאחר מכן יברכו השחקנים אלה את אלה בלחיצת יד, וראשי הקבוצות יברכו את השופטים בלחיצת יד.
 • הקבוצות מקבלות 10 דקות לחימום, בו בזמן נרשמים בגיליון השיפוט שמות שחקני הקבוצות. בקבוצות נשים ובוגרים יכולים להירשם עד 13 שחקנים, כשמספר 1/13 הם שוערים לובשי כובע אדום. קבוצה רשאית לרשום 2 שחקנים נוספים מתחת לגיל 18 כאשר סך כל הנרשמים בטופס המשחק יעמוד על 15 . קבוצות ילדים/ות עד גיל 13 רשאית לרשום 18 שחקנים, קבוצות נוער/נערות עד גיל 15 או 18, יכולים להירשם עד 15 שחקנים/יות מתוכם לפחות שני שוערים עם כובע אדום כנ"ל.
 • עם שריקת השופט לסיום החימום מסתדרות השביעיות הפותחות על קו שעריהן, תופסים השחקנים את עמדותיהם בהתאם, מוכנות לשריקת הפתיחה.
 • עם פתיחת כל רבע מסתדרת כל קבוצה על קו השער שלה וע"פ סימן השופט הראשי שוחות אל הכדור באמצע הבריכה.
 • עם שריקת השופט לסיום לוחצים ידיים, ראשי הקבוצות ניגשים אל השופטים ומודים להם בלחיצת יד על ניהול המשחק.

 

29. חוקת המשחקים

 • בכל הנקודות שלא נקבעו יקבע האמור בחוקת הכדור מים- הוצאה הרשמית – מטעם איגוד הכדור מים וכן בהתאם לשינויים והתוספות עליהם תחליט הנהלת האיגוד.
 • בכל הנקודות שלא נקבעו בתקנון זה ובתקנוני ההתאחדות לספורט יקבע האמור בתקנון ובחוקת הכדור מים מטעם ההתאחדות הבינלאומית.
 • משך משחק הינו בהתאם למפורט בחוזר מספר 1 לפני עונת המשחקים, אשר אושר בהנהלה.
 • בטרם פתיחת משחק, יבדוק השופט כי השחקנים אושרו כפעילים לקבוצה.
 • הבדיקה תיעשה ע"י השופט/ים ובמעמד נציגי הקבוצות.
 • אסור למאמן או לכל ממלא תפקיד, לפנות לשופט בכל זמן המשחק, בכל ענין שהוא.
 • על הקבוצה הביתית לדאוג להימצאות תיק עזרה ראשונה
 • על הקבוצה הביתית לדאוג לנוכחות של חובש/מגיש עזרה ראשונה בהתאם לכתוב בחוזר מספר 1.

 

30. הבריכות

 • כל המשחקים יתקיימו בבריכות הביתיות שאושרו למשחק ע"י האיגוד. משלב חצי גמר הגביע או ההצלבות ישוחקו כל המשחקים אך ורק בבריכות שחייה העומדות בתקן , לפי החוקה הבינלאומית או בריכות אחרות בהתאם להחלטת הנהלת האיגוד.  
 • תקן המידות והדרישות לגבי הבריכות יקבע ע"י ועדת ליגה וגביע.
 • ועדת ליגה וגביע רשאית לתת לקבוצה אישור זמני לקיים את משחקיה בבריכתה הביתית במידה וזו נפסלה.
 • על הקבוצה המארחת חובה להעמיד לרשות השופטים והקבוצה האורחת חדר הלבשה נפרד.

 

31. אחריות כלפי שופט

 • הקבוצה המארחת אחראית לשלומו של השופט מרגע בואו לבריכה ועד לעזיבתו את הבריכה וסביבתה. אסור, באופן מוחלט, למאמן או לכל ממלא תפקיד כלשהוא בבריכה, לפנות לשופט בכל ענין שהוא בזמן המשחק.
 • בכל מקרה של פגיעה גופנית בשופט לפני תחילת המשחק, תוך כדי מהלכו או לאחר סיומו, רשאית הנהלת האיגוד, בעקבות תלונת שופט, לסגור את הבריכה לפני קהל עד לבירור התלונה בפני ועדת המשמעת.

 

32.  גידור שדה המשחק וסדרנות

 • בשדה המשחק רשאים להימצא אך ורק השחקנים, המאמן, מנהל הקבוצה, השופטים, חברי המזכירות ומשקיפים מטעם האיגוד.
 • על הסדרנים ללבוש תלבושת מיוחדת או סרט על הזרוע המאפשרים זיהוי בולט – באם נדרשה.
 • ועדת הליגה והגביע רשאית להורות לקבוצות, במשחקים מסוימים, להגדיל את מספר הסדרנים.
 • ועדת הליגה והגביע רשאית לדרוש מהקבוצה המארחת לתגבר את סדרניה בכוחות משטרה או אחרים.
 • לא קיימה הקבוצה המארחת הוראה מן ההוראות הנ"ל יהיה השופט רשאי לבטל את המשחק.
 • אם יתפרץ הקהל לתוך שולי הבריכה או יפריע בצורה אחרת למהלכו התקין של המשחק על האחראים על הקבוצה המארחת (ראש הקבוצה, מנהל הקבוצה, הסדרן הראשי) להחזיר את הסדר על כנו תוך 3 דקות. הפרעה חוזרת תגרור אחריה הפסקה מיידית של המשחק והקבוצה אשר ועדת הליגה והגביע תמצא אותה אשמה בהפסקת המשחק, תועמד לדין בפני ועדת המשמעת.
 • שדה המשחק פירושו התחום המיועד למשחק עצמו.

 

33. אחריות כלפי השחקנים
הקבוצה המארחת חייבת לדאוג לשלומם של שחקני ומלווי שתי  הקבוצות.

34. הכנת הבריכה

 • הקבוצה המארחת חייבת להכין את הבריכה בהתאם לחוקה הבינלאומית ובהתאם להוראות הנהלת האיגוד ו/או ועדת הליגה והגביע.

      בבריכה יוכנו הדברים הבאים:

 1. שולחן, כסאות ומשרוקית למזכירות.
 2. טופס שיפוט חוקי.
 3. דגלונים לשופטי קו ולמזכירות.
 4. סימון ברור וחוקי של שדה המשחק.
 5. 5 כדורים חוקיים.
 6. ספסלים עבור המחליפים (עד 6-8 שחקני מילואים) .
 7. לוח תוצאות ומתקני 30 שניות חובה בליגות לאומיות, (רצוי ביתר הליגות).
 8. מי שתייה ומארז עזרה ראשונה.
 9. רשם מוסמך.
 • כל האמור לעיל חייב להיות מוכן 30 דקות לפני שעת התחלת המשחק. לא יקוים תנאי מן התנאים דלעיל, ידווח השופט על כך לועגת הליגה והגביע וזו תחליט על גורל המשחק ותוצאותיו.

 

35. המזכירות

בליגה הלאומית לגברים מוטלת חובה על הקבוצה המארחת להכין לוח תוצאות שיראה על ידי השחקנים, המאמנים והקהל, שולחן ו-3 כסאות לשופטי המזכירות, וכן רשם מוסמך ע"י איגוד הכדור מים.
לא ישב במזכירות בשום משחק, מזכיר שגילו נמוך מ – 16 שנה המיומן בהפעלתה שעבר השתלמות ביגוד הכדורמים

36. טופסי שיפוט ודו"ח תוצאות

 • חובה על כל קבוצה ביתית לדאוג להכין לכל משחק רשמי טופס שיפוט רשמי לרישום שוטף של המשחק.
 • טופס שיפוט רשמי ניתן לקבל באיגוד.
 • השתמשה קבוצה בטופס שיפוט לא רשמי כנ"ל, תיענש הקבוצה בקנס כספי בגובה שיקבע מפעם לפעם ע"י ועדת המשמעת.
 • משחק אשר נקבע ומכל סיבה לא התקיים או לא הסתיים, מוטלת על השופט החובה להודיע טלפונית תוך 24 שעות לאיגוד הכדור מים על אי קיומו.
 • על השופטים להעביר תוך 48 שעות לאיגוד הכדור מים את טופס המשחק. על השופט להעביר מיד בתום המשחק את טופס המשחק לרכז הליגה באמצעות מייל/ווצאפ/סמס . הטופס ימולא בכל המקומות הנדרשים! על השופט להקליד את תוצאת המשחק באפליקציה המיועדת (בהתאם לנהלי עבודת השופט).
 • במשחקים שלא מתנהלים ע"י שופטים רשמיים חייבת הקבוצה המארחת להעביר תוך 3 ימים את טופס השיפוט במייל/ווצאפ לרכז הליגה, אחרת תיענש בהפסד טכני כאמור לגבי אי הופעה.

 

37. מילוי טופס המשחק
לפני תחילת כל משחק חייבים מאמני או מנהלי הקבוצות המשחקות למלא את טופס השיפוט עם רשימת 15/13 או פחות שחקני קבוצתם אשר ישתתפו במשחק בציון המספרים המופיעים על כיפותיהם בהתאם לרישום במערכת ניהול הליגות, לבד אם החליט השופט אחרת.

38. הרחקת שחקן

 • שחקן שהורחק ע"י השופט מהבריכה ומסרב לבצע את ההוראה, יופסק המשחק וקבוצתו תפסיד במשחק הפסד 5:0 , וכן יועמד בפני ועדת המשמעת.
 • מאמן או מנהל הקבוצה אשר הורחק ע"י השופט משטח הבריכה וסביבתה, ומסרב למלא אחר ההוראה, יופסק המשחק וקבוצתו תפסיד הפסד טכני 5:0 .

 

39. אי הופעה למשחק

 • לא הופיעה קבוצה למשחק במועד שנקבע בתוכנית המשחקים, או בתיקון רשמי ללוח המשחקים, או בכל פרסום רשמי תוך זמן המותר לאיחור ע"פ חוקת הכדור מים, תיענש אוטומטית בהפסד טכני של המשחק, ובקנס כספי (כפי המופיע בחוזר מס' 1) וכן בתשלום הוצאות השופטים, אלא אם קיבלה על כך אישור ממשבץ המשחקים/רכז הליגה, לפחות שבוע לפני.
 • אם קבוצה שלא הופיעה למשחק הייתה הקבוצה המארחת – תחויב הקבוצה בנוסף לאמור בס"ק א' או ג' בתשלום הוצאות הנסיעה של הקבוצה האורחת והשופטים.
 • אם הקבוצה שלא הופיעה למשחק הייתה הקבוצה האורחת, במסגרת הסיבוב הראשון, הרי אף על פי שבסיבוב שני צריכה הייתה לשחק נגד אותה הקבוצה בביתה, תוחלף הביתיות והקבוצה שלא הופיעה תשחק משחק חוץ. קבוצה שלא תופיע למשחק בסיבוב השני תיקנס בקנס כפול מהקנס שנקבע בגין אי-הופעה והפסד הביתיות ייגרר לעונה הבאה.
 • קבוצה אשר יצאה למשחק ובדרך קרתה תקלה במכוניתה ואין אפשרותה להגיע למקום המשחק, חייבת להביא זאת לידיעת שופט המשחק והקבוצה המארחת, באמצעות שיחת טלפון או התייצבות נציגים בבריכת המשחק, את אי יכולתה להופיע למשחק ולקבל אישור בכתב או במקרה של שיחת טלפון את שם מקבל ההודעה על אי ההתייצבות. כמו כן חלה חובה על הקבוצה להודיע בכתב תוך 48 שעות למשבץ המשחקים/רכז הליגה על סיבת אי-ההופעה למשחק (כולל אישורים על אי תקינות הרכב). קבוצה אשר לא תעשה כאמור בסעיף זה תפסיד 5:0  ותובא לוועדת המשמעת.
 • איחור של קבוצה למעלה מ-20 דקות מהשעה שיועדה למשחק יחשב כאי-הופעה למשחק, בין אם זו הקבוצה האורחת שלא הגיעה או הקבוצה הביתית שאינה מוכנה.
 • קבוצה ביתית שתאחר למשחק ביותר מ- 10 דקות השופט יציין זאת בדו"ח המשחק והקבוצה תקבל קנס בהתאם לנספח התשלומים בחוזר 1.

 

40. הוצאת קבוצה ממסגרת משחקי הליגה

 • לא הופיעה קבוצה לסה"כ 5 משחקי ליגה בעונת משחקים, תוצא ממסגרת משחקי הליגה.
  הוצאה הקבוצה ממסגרת משחקי הליגה והגביע בכפיפות לאמור בסעיף א' דלעיל לאחר תחילת סיבוב ב' של משחקי הליגה,  ישארו תוצאות המשחקים אשר בהם נטלה חלק עד להוצאתה   מסגרת המשחקים כפי שאושרו ע"י ועדת הליגה והגביע ואילו תר המשחקים אשר אותם צריכה הייתה הקבוצה לשחק עד סיום עונת המשחקים יקבעו 0:5 לטובת הקבוצות היריבות. לבטל
 • הוצאה קבוצה ממסגרת הליגה בכפיפות לסעיף א' לעיל, תוכל הקבוצה להירשם לעונת המשחקים שלאחריה, אולם תשובץ לליגה נמוכה יותר מהליגה ממנה הוצאה, אלא אם אין ליגה נמוכה יותר.

 

41. פירוק קבוצה והוראות בקשר לשחקנים של אגודות שפורקו או התפרקו

 • הודיעה אגודה במכתב רשמי לאיגוד הכדור מים על פירוקה תוצא ממסגרת משחקי הליגה והגביע.
 • הקבוצה אשר המוסדות השיפוטיים של איגוד הכדור מים החליטו לפרקה תוצא ממסגרת משחקי הליגה והגביע.
 • בקרות אחד המקרים המפורטים בס"ק א' ו-ב' בסעיף 44 של תקנון האליפות.
 • קבוצה שהחלה במשחקיה והתפרקה במהלך סיבוב א' יהיו שחקניה רשאים להירשם כשחקנים חדשים לכל קבוצה אחרת הרשומה באיגוד הכדור מים החל מהסיבוב השני.
 • קבוצה שהתפרקה במהלך סיבוב ב' יהיו שחקניה רשאים להירשם כשחקנים חדשים לכל קבוצה אחרת הרשומה באיגוד הכדור מים החל מהעונה שלאחריה.
 • למרות האמור בסעיפים ד' ו-ה' אם התפרקה קבוצה שהיא קבוצת משנה של אגודה, תהא לקבוצות האחרות של אותה אגודה זכות אוטומטית לקלוט את שחקני הקבוצה המתפרקת ובתנאי שהמספר הכולל של שחקני הקבוצה לא יעלה על מספר השחקנים הקבוע בפרק 5 ( א' ) 1 של תקנון המשחקים.
 • פירוק קבוצה בגילאים שנקבעו לליגה לילדים – יועברו השחקנים אוטומטית לקבוצת הנערים והנוער של האגודה.
 • פירוק קבוצה בגילאים שנקבעו לליגה לנערים – יועברו השחקנים אוטומטית לקבוצת הנערים והנוער של האגודה.
 • שפירוק קבוצה בגילאים שנקבעו לליגה לנוער – יועברו השחקנים אוטומטית לקבוצת הבוגרים של האגודה.

 

42. אי אישור משחק באשמת קבוצה

 • משחק אשר לא הסתיים במועדו החוקי, וועדת המשמעת קבעה כי אחת הקבוצות או קהל אוהדיה אשמים באי-סיומו, תיענש הקבוצה בהפסד טכני של המשחק בנוסף לכל עונש אחר אשר יוטל עליה ע"י ועדת המשמעת.
 • במקרה ולאחר שנשמע והוחלט העניין בועדת המשמעת, לא יאושר המשחק ע"י ועדת הליגה והגביע באשמת קבוצה שעברה על אחת או יותר מההוראות המפורטות להלן, תפסיד הקבוצה את המשחק בתוצאה 5:0 ושתי נקודות תרשמנה לטובת הקבוצה היריבה
  1. עזיבת שדה המשחק או סירוב להמשיך במשחק.
  2. התפרצות קהל אוהדים לשדה המשחק או לשוליו, אשר גרמה להפסקת המשחק.
  3. פגיעה גופנית בשופט המשחק, אשר גרמה להפסקת המשחק.
  4. זריקת חפצים לבריכה ע"י אוהד או קהל אוהדים, אשר גרמה להפסקת המשחק.
  5. התפרעות קהל אוהדים, עסקנים, או שחקנים או מאמנים, אשר גרמה להפסקת המשחק.
  6. סירוב שחקן, מאמן או עסקן לציית להוראות השופט אשר בעקבותיו נגרמה הפסקת המשחק.
  7. שיתוף שחקן בלתי רשום בקבוצה או שיתוף שחקן לא כחוק.
  8. שיתוף שחקן הנמצא בהסגר או בעונש הרחקה ממשחקים.
  9. כדור המשחק יצא מכלל שימוש והמשחק הופסק לאחר שהקבוצה המארחת לא יכלה להציג תחליף שיתקבל על דעת השופט.
 • במקרה שמשחק לא יאושר ע"י ועדת הליגה והגביע באשמת שתי הקבוצות, תפסדנה שתי הקבוצות את המשחק בתוצאות 0:0 ללא נקודות, וזאת בנוסף לכל עונש אשר יוטל, אם יוטל, על הקבוצות ע"י ועדת המשמעת.
 • שינוי מועד המשחק ע"י הקבוצות, בתיאום בינן לבין עצמן, ללא אישור מאת ועדת הליגה והגביע, יגרום להפסד המשחק של שתי הקבוצות גם יחד בתוצאות 0:0 ללא נקודות.

 

43. אי אישור משחק שלא באשמת קבוצה
הופסק משחק ע"י השופט כתוצאה ממזג אוויר בלתי מתאים או כל כח עליון, תקבע ועדת הליגה והגביע מועד חדש לקיום המשחק.

44. שופטים ושיפוט

 • כל המשחקים הרשמיים אשר קבלו את אישור איגוד הכדור מים, יתנהלו ע"י שופטים רשמיים חברי איגוד הכדור מים, אשר ימונו ע"י הנהלת האיגוד או מי שיוסמך על ידה. רשאי איגוד הכדורמים למנות גם גורמים אחרים לניהול משחקי הליגה והגביע השונים ובהם – מאמני קבוצות, רצוי לא פעילים, אך כפוף להחלטת הנהלת האיגוד, שחקנים המשרתים בצבא כספורטאים מצטיינים או פעילים, שחקנים בוגרים או אחרים, כפי שייקבע.
 • במידה ולא הופיע שופט תוך פרק זמן של 20 דקות לאחר המועד שנקבע למשחק בלוח המשחקים, רשאיות הקבוצות בליגה הלאומית גברים לא לשחק וועדת הליגה והגביע תקבע מועד חדש לקיום המשחק.
 • הקבוצות בליגה לאומית גברים רשאיות, במידה ולא הופיע שופט רשמי, להחליט תוך הסכמה הדדית כי המשחק יתקיים וינוהל ע"י שופטים נציגי קבוצות, ובמקרה זה על ראשי שתי הקבוצות לרשום על טופס השיפוט הסכם ולחתום על כך בהתאם לנוסח הבא:

           "אנו החתומים מטה, ראשי הקבוצות, חותמים על הסכמתנו לקיים את המשחק כמשחק רשמי אף על פי שלא הגיעו שופטים רשמיים".

 • בשאר הליגות חייבות הקבוצות לשחק במידה ולא הגיע ששופט רשמי. אי הסכמה לקיים המשחק ללא שופט רשמי תגרום לקביעת הפסד טכני לקבוצה שסירבה להסכים למינוי שופט מוסכם. במידה ואינן באות לידי הסכם, חובה על כל קבוצה להעמיד שופט.

 

45. השתתפות קבוצות במשחקי גביע אירופה

 • הנהלת איגוד הכדור מים תחליט מידי שנה בשנה אילו קבוצות ישוגרו למשחקי גביעי אירופה השונים.
 • קבוצה אשר נקבעה למשחקי גביעי אירופה חייבת לפעול בכל הקשור למשחקים במסגרת בה שובצה בהתאם לתקנוני ההתאחדות הבינלאומית ובהתאם לתקנון הספציפי המתייחס למשחקי הגביע בה היא משתתפת.
 • הרשמת קבוצות למפעלים רשמיים של ההתאחדות הבינלאומית תאושר ע"י איגוד הכדור מים רק אם יגיע מכתב התחייבות ממרכז הספורט אליו משתייכת הקבוצה ובו מודיע מרכז הספורט שהקבוצה תשתתף בכל המשחקים כפי שתוכננו עד סיומם.

 

46. כספים – בהתאם לנוהל חיוב אגודות
לשלם עבור השירותים השונים כפי המופיע בחוזר מספר 1 אשר קיבל אישור ההנהלה, בתום סוף החודש בו הוצאה החשבונית החודשית.
באם לאגודה השגות לחשבונית שקיבלה, חובת האגודה לברר את הדברים מול מנכ"ל האיגוד תוך שבוע מיום קבלת החשבונית.
חובת האיגוד לנפק פרוט לחשבונית, תואם את נתוני השירותים החודשיים שהאגודה צרכה.

47. תוקף תחולה ושינויים

 • תקנון זה אושר ע"י הנהלת איגוד הכדור מים ויישאר בתוקפו כל עוד לא יבוטל.
 • תקנון זה מחייב את כל הקבוצות, אגודות ושחקני הכדור מים, שופטים ופעילים הרשומים באיגוד הכדור מים בישראל.
 • הנהלת איגוד הכדור מים רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה. כל שינוי או תוספת ייכנסו לתוקפם 7 ימים לאחר פרסומם בחוזר רשמי של האיגוד.

 

50. חוקת משחקי הכדורמים ב"פינא" תשמש כבסיס בכל הנוגע לחוקים חסרים/חילוקי דעות הנוגעות לפרשנות תקנון המשחקים.

משחקי גביע

1. השם

2.  שיטת המשחקים

 • המשחקים יתנהלו בשיטת הנוק-אאוט (קבוצה מפסידה יוצאת ממעגל המשחקים).
 • המשחקים והביתיות יקבעו עפ"י הגרלה (אליה יוזמנו נציגי הקבוצות, במועד שיפורסם לפחות חודש לפני המשחקים), מבין הקבוצות הרשומות לגיל.
 • בכל משחק בגביע המדינה לגברים בו יפגשו קבוצות שלא משחקות באותה ליגה, תהיה הקבוצה מהליגה הנמוכה יותר אוטומטית הקבוצה המארחת.
 • כל המשחקים פרט למשחקי  חצי הגמר והגמר, יתקיימו בבריכתה של אחת הקבוצות המשתתפות באותו משחק.
 • משחקי חצי הגמר והגמר, יתקיימו בבריכות אשר ייקבעו ע"י ועדת ליגה וגביע.
 • תוצאות המשחקים ישלחו למזכירות האיגוד ע"י שופט המשחק בהתאם לנהלי עבודת השופטים.

 

3. סדר משחקים ביתיים

4.  ניהול המשחקים

 • ניהול המשחקים הינו בידי ועדת הליגה והגביע הרשאית להחליט בכל עניין הנוגע למשחקי גביע המדינה, בהתאם לאמור בתקנון זה.
 • ועדת הליגה והגביע רשאית להחליט בכל אשר אינו מצוין במפורט בתקנון זה.

 

5.  תקנון וחוקת המשחקים

 • המשחקים יתקיימו בהתאם לחוקת הכדורמים ותקנון משחקי הליגה בכדורמים, וזאת בנוסף לתקנון זה.
 • משחק שהופסק ע"י שופט, חייבים נציגי שתי הקבוצות להופיע לישיבת ועדת המשמעת שלאחר המשחק ללא הזמנה. על הקבוצה לברר במזכירות האיגוד את מועד ועדת המשמעת. אגודה שתמצא אשמה, תיענש בהפסד טכני של המשחק, בנוסף לעונש שיוטל על האגודה בהתאם לתקנון ועדת המשמעת.
 • לא הופיעה קבוצה למשחק, יחולו לגביה כל ההוראות לגבי אי הופעה, כאמור בתקנון משחקי האליפות.

 

6.  השתתפות

 • במשחקי הגביע ישתתפו אך ורק שחקנים הרשומים באיגוד הכדורמים.
 • כל הקבוצות יירשמו עפ"י נהלי הרישום שיקבעו בחוזר מספר 1.

 

7.  כספים

 • גובה דמי השתתפות במשחקי הגביע ייקבע מדי פעם לפעם ע"י הנהלת איגוד הכדורמים.
 • בהתאם לחוזר 1.

 

8.  כרטיסים
במשחקי חצי גמר והגמר, תהיה כל קבוצה משתתפת זכאית לקבל 50 כרטיסי הזמנה, בנוסף ל-16 כרטיסי משתתף לתחומי הבריכה לשחקני  ומנהלי הקבוצה, וזאת בתנאי שהכניסה למשחקים תהיה בתשלום.

9.  פרסים

 • הקבוצה המנצחת תזכה בפרס שהינו גביע המדינה בכדורמים. הגביע מוגש ע"י איגוד הכדור מים בישראל. שחקני הקבוצה המנצחת, מאמני ומנהלי הקבוצה יזכו במדליות מוזהבות.
 • לשחקני הקבוצה המפסידה במשחק הגמר תוענקנה מדליות מוכספות.

 

10. שונות

 • הנהלת איגוד הכדור מים בישראל או ועדת הליגה והגביע רשאיות להכניס תיקונים או שינויים בתקנון זה אשר יכנסו לתוקפם מיד עם הפרסום.
 • קבוצה זכאית לערער על תוצאות משחק תוך 24 שעות מעריכתו, במכתב מנומק רישמי. הערעור חייב להגיע למזכירות האיגוד תוך פרק זמן זה. ערעור על תוצאות משחק יובא לדיון בפני ועדת ליגה וגביע אשר תחליט אם להזמין נציגי האגודות בדבר או לפסוק בלעדיהן.
 • במידה ולא הופיעו שופטים רשמיים למשחק חובה על הקבוצה לקיים המשחק עד שלב חצי הגמר. אי קיום המשחק יגרום להוצאת הקבוצה ממסגרת הגביע.
 • במידה ומשחק לא התקיים בגלל גשם או אי הופעת שופטים יקבע משחק חוזר וההודעה על מועד קיום המשחק תחשב לחוקית אם יועבר במייל לפחות 4 ימים לפני המועד לו נקבע.

 

11. תוקף תחולה ושינויים

 • תקנון זה מבטל כל תקנון משחקי גביע קודם והוא מחייב את כל הקבוצות/האגודות ושחקני הכדור מים בישראל (להלן: האיגוד).
בודק...