מכרז 1/2022 לאספקת שירותי הפקת אליפות אירופה לגברים ונשים בכדורמים 2023

מסמכי המכרז מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם יפים לכלל המינים כאחד.

א.   הזמנה להציע הצעות

 1. איגוד הכדורמים בישראל (ע"ר) 580244275 (להלן- האיגוד) מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי הפקת אליפות אירופה לגברים ונשים 2023, אשר תתקיים בישראל, בין התאריכים 10.2023 עד 21.10.2023 בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו (להלן, בהתאמה, השירותים ו-המכרז).
 2. על המציע להתעדכן בהודעות ו/או בשינויים ו/או בתוספות אשר יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של האיגוד בכתובת כדלקמן: ISRWP.CO.IL

 

ב.   טבלת מועדים

 1. להלן ריכוז המועדים הרלוונטיים למכרז:
המועדשלב המכרזהערות
4.08.22פרסום המכרז 
15.08.22מועד אחרון לשאלות הבהרה 
22.08.22תשובות לשאלות הבהרה 
27.08.22המועד האחרון להגשת הצעות- עד השעה 15:00בתיבת המכרזים במשרדי האיגוד
 1. במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין המועדים המצוינים במסמכי המכרז, יגברו המועדים הנקובים בטבלה שלעיל.
 2. האיגוד רשאי לשנות כל מועד המופיע לעיל, וכן לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז כל עוד לא חלף מועד זה. על המציע להתעדכן בכל שינוי לרבות שינוי בלוח הזמנים שיפורסם באתר האינטרנט של האיגוד.
 3. הזוכה מתחייב לקיים את המטלות והמחויבויות המפורטות במפרט השירותים, המצורף כנספח א' למכרז.
 4. בחירת הזוכה במכרז תעשה על פי שלושה שלבים:
  1. רישום ההצעות הכספיות ושקלולן.
  2. חישוב מדדי האיכות ושקלול ההצעה.
  3. ניקוד משוקלל של המחיר המוצע ושל מדדי איכות כמפורט להלן במסמך זה.

 

אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה ודירוג ההצעות

ועדת המכרזים תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למציע את מירב היתרונות וזאת בהתבסס על אמות המידה והמשקלות הרשומות מטה:

מדד מחיר – 60%

 • 60% – המחיר המוצע. ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא הניקוד ויתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי.

מדד איכות – 40%

 • עד 20% – התרשמות משביעות רצונם של 3 (שלושה) לקוחות שונים, אשר כל אחד מהם קיבל במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות (2017 עד 2021) שירותי הפקת אירוע בסדר גודל דומה.
 • עד 15% – ניסיון אנשי צוות המציע בניהול ובהפקת אירועי ספורט.
 • עד 5% – חדשנות – שימוש באמצעים חדשניים – טכנולוגיים או אחרים, ייחודיים, לצורך ביצוע השירותים.

 

ציון איכותהקריטריונים

עד 20%

 

שביעות רצונם של שלושה לקוחות שונים.
עד 15%

ניסיון אנשי צוות המציע בניהול ובהפקת אירועי ספורט.

&

עד 5%

 

חדשנות – שימוש באמצעים חדשניים – טכנולוגיים או אחרים, ייחודיים, לצורך ביצוע השירותים.
ציון איכות מצטבר40%

שקלול
הניקוד הסופי של כל הצעה יהא צירוף התוצאה שתתקבל כדלקמן:
(ניקוד ההצעה במדד המחיר *60%) +(ניקוד ההצעה במדד האיכות *40%)

 

ג.    תנאי הסף להשתתפות במכרז

 1. רשאי להגיש הצעה למכרז מציע אשר עומד בכל תנאי הסף הבאים, במצטבר, ונכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:

(א) המציע הוא עוסק מורשה ברשויות מס ערך מוסף לישראל.

(ב) על המציע להיות תאגיד או עוסק מורשה.  תאגיד לעניין זה: גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם   רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין, ואינו רשום ברשם החברות כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק;

(ג)  המציע  יצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, בלתי מותנית, ברת חילוט, לא צמודה, להבטחת הקיום של תנאי ההצעה ולהבטחת ההתקשרות עם המציע אם ייקבע כזוכה, וזאת בנוסח המפורט תחת נספח ב'. כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד.

(ד) בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

(ה) המציע מקיים את הוראת ס' 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן.

(ו)  המציע סיפק שירותי הפקת 5 (חמישה) אירועי הפקה של, לכל הפחות, 2 אירועי ספורט בינלאומי, ובהיקף כספי שאינו פחות מ- 10,000,000 ₪ (עשרה מיליון שקלים חדשים) לכל אחד מהאירועים, ל- 2 (שני) לקוחות לפחות במהלך 5 (חמש) השנים שבין 2017-2022.

(ז) איתנות פיננסית

על המציע להיות בעל איתנות פיננסית על פי ההגדרות הבאות, באופן מצטבר:

(1)       בעל מחזור כספי שנתי של 40,000,000 ₪, לכל הפחות, לא כולל מע"מ, בממוצע, ב- 3 (שלוש) השנים    2019-2021.

(2)       המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים.

(3)       המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

(ח) ניסיון מנהל המציע

 1. מינימום 5 שנות ניסיון בניהול אירועי ספורט בינלאומיים.
 2. ניסיון מוכח בניהול תקציבי של לפחות 10,000,000 ₪ לכל אירוע.

לעניין סעיף זה- מנהל המציע – מי שינהל את הפרויקט מטעם המציע.

ד. מסמכי המכרז

 1. המסמכים המפורטים להלן יכונו יחד ולחוד מסמכי המכרז, וצירופם על ידי המציע מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז:
המסמךתוכן הערות
ללא מספרכל מסמכי המכרז חתומים 
נספח ב'ערבות הצעה 
נספח ג'הצהרת המציע 
נספח ד'הצעת המחיר של המציעבמעטפה נפרדת
נספח ה'ההסכם 
סעיף 8ו' למכרזאישור רו"ח על המחזור הכספי 
סעיף 8ז' למכרזאסמכתאות להוכחת ניסיון מנהל המציע 

 

ד.   הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה

 1. האיגוד יבחר את ההצעה הזוכה באופן הבא:

א. האיגוד יבחן את עמידתן של ההצעות (והמציעים) בתנאי הסף להשתתפות במכרז (להלן – ההצעות הכשרות), ויפסול את ההצעות שאינן כשרות.

ב. האיגוד יכין רשימה של ההצעות הכשרות לפי סדר מדורג, ויבחר את ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר בשקלול מדדי איכות ומחיר.

ג.   במקרה של שוויון בין הצעות יבצע האיגוד התמחרות בין המציעים אשר הצעותיהם הכספיות שוות.

ה.   מחיר, תמורה והצמדה

 1. המחיר בהצעתו של המציע יכלול את כל הפעולות הנדרשות למציע למלא את המכרז על כל תנאיו לרבות, אך לא רק, ביצוע השירותים, אספקת הציוד ו/או החומרים הנדרשים, הוצאות כוח אדם, ביטוח, ערבויות, מיסים ככל שיחולו.
 2. המציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם.
 3. מובהר כי הצעת המציע לא תוצמד למדד כלשהו, ולא תהא תלויה בדבר.

 

ו.    שאלות / הבהרות לגבי המכרז

 1. אם המציע מצא סתירות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או שהתעוררו אצלו ספקות ו/או אי בהירות לגבי המובן המדויק של תנאי מתנאי המכרז, עליו להודיע על כך בכתב לאיגוד עד למועד המופיע בסעיף ‎3 למכרז (טבלת מועדי המכרז), וזאת בדוא"ל בלבד, אך ורק אל מנהל האליפות, עמית אבנר, וזאת אך ורק בכתב,  בדוא"ל לכתובת: Amit@isrwp.co.il.
 2. למען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים פוטנציאליים ו/או על מציעים לפנות אל כל גורם אחר ו/או נוסף באיגוד בקשר עם המכרז למעט פנייה דרך כתובת הדוא"ל לעיל.

באחריות השואל לקבל אישור בדוא"ל על הגעת שאלת ההבהרה ליעדה.

 1. האיגוד יפרסם את התשובות לכל שאלות המציעים / המציעים הפוטנציאליים באתר האיגוד, אשר כתובתו: ISRWP.CO.IL
 2. מובהר, כי משלוח שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את המועד האחרון להגשת הצעות, אלא אם כן יצוין אחרת על ידי האיגוד בכתב.
 3. מציע אשר מבקש להעיר ו/או להסתייג לגבי מסמכי המכרז, לרבות לגבי נספח הביטוח, נדרש לעשות כן בשלב משלוח השאלות, לא יוכל לעשות כן לאחר מכן ויהא מנוע מלטעון נגד סעיפי המכרז.

 

ז.    הגשת ההצעה

 1. המציע ימלא את כל פרטי ההצעה כפי שמופיעה במסמכי המכרז.
 2. למעט במקומות המיועדים לכך, וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ותנאיו, אין להשמיט או למחוק או לשנות או להתנות על מסמכי המכרז בהערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי ועדת מכרזים.
 3. על אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מהוראות סעיף ‎20 לעיל אם שוכנעה כי ההצעה עומדת ותואמת את דרישות המכרז וכי ההצעה הינה ברורה וחד משמעית והסטייה נעשתה ע"י המציע בתום לב.
 4. אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון על שום מסמך. כתיבה בעפרון עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 5. אין לבצע תיקונים ו/או מחיקות ובכל מקרה שמבוצעים תיקונים ו/או מחיקות יש לחתום ליד על ידי מורשי החתימה בצירוף חותמת המציע.
 6. כל מסמכי המכרז יהיו חתומים באופן הבא (אלא אם צוין אחרת):

א.   חתימת מורשי חתימה של המציע בראשי תיבה בתוספת חותמת המציע בכל תחתית עמוד;

ב.   חתימה מלאה של מורשי חתימה של המציע בתוספת חותמת המציע בכל מסמך בו נדרשת חתימה.

 1. את ההצעה יש להגיש באופן מושלם וחתום בהתאם לכל דרישות מסמכי המכרז.
 2. יש להגיש את ההצעה בצורה מסודרת ובשני העתקים (מקור והעתק נאמן למקור) כרוכים, אשר יוכנסו יחד למעטפה סגורה ללא לוגו ו/או פרט זיהוי אחר כלשהו (להלן – מעטפת ההצעה) עליה יירשם אך ורק:

 "מכרז 1/2022 למתן שירותי הפקת אליפות אירופה לגברים ונשים בכדורמים 2023".

 1. על מעטפת ההצעה לא יופיע כל סימן מזהה של המציע, אחרת הדבר עלול להביא לפסילתו.
 2. מעטפת ההצעה תכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז, והצעת המחיר תוגש במסגרת מעטפה נפרדת עליה יירשם "הצעת המחיר". מעטפה זו תהא סגורה וחתומה, בתוך מעטפת ההצעה.
 3. מעטפת ההצעה תוגש במסירה אישית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי איגוד הכדורמים, במכון וינגייט, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 09:00 ל- 15:00 ; טל' לבירור פרטי מסירה בלבד 09-8854336 או 0503993404.
 4. ההצעה תהא בשקלים חדשים ולא כולל מע"מ, בדיוק באופן הפורט בנספח ההצעה (נספח ד').
 5. הגשת ההצעה היא על אחריות המציע בלבד, וכן הגשתה במועד הקבוע. הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז לרבות ההסכם, הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת ולמציע אין ולא תהיינה טענות כלפי האיגוד בשל כך.
 6. מציעים שלא זכו במכרז לאחר שהוכרז זוכה רשאים לבקש לעיין במסמכי המכרז ובין היתר בהצעה הזוכה.
 7. היה ולדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים (להלן יחד – סודות מסחריים), אשר לדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.
 8. מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים במסמכי הצעתו.
 9. ההכרעה הסופית בכל נושא הקשור לעיון מציע במסמכי מכרז של מציע אחר נתונה לשיקול דעת ועדת המכרזים של האיגוד.

 

ח.   תוקף ההצעה

 1. ההצעות תהיינה בתוקף למשך 120 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.
 2. במקרה בו הזוכה יחזור בו מהצעתו ו/או יפר את ההתקשרות עמו ו/או במקרה חוסר שביעות רצון של האיגוד ו/או היה וההתקשרות עימו לא תצא לפועל, ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, להכריז על ההצעה הבאה טיבה אחרי הצעת הזוכה, כ"זוכה הבא בתור" וזאת גם אם תוקפן של ההצעות פג.

 

ט.   מימוש ההתקשרות

 1. ההסכם אשר ייחתם בין האיגוד לבין הזוכה במכרז, מצורף כנספח ה'.
 2. על המציע שיקבל הודעת זכייה מאת האיגוד להעביר בתוך 7 ימים מיום ההודעה על זכייתו, כתנאי למימוש ההתקשרות עם הזוכה ותנאי לחתימת האיגוד על החוזה:
 • אישור קיום ביטוחים בנוסח המצורף כנספח ד' להסכם אשר ייחתם בין האיגוד לבין הזוכה במכרז.
 • ערבות אוטונומית בלתי מוגבלת בתנאים ובסכום כמפורט כנספח ה' להסכם אשר ייחתם בין האיגוד לבין הזוכה במכרז.

נספח ב' למכרז – נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

תאריך________

לכבוד

איגוד הכדורמים בישראל (ע"ר)

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית מספר _________

על-פי בקשת _____________ (להלן – המציע) אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 1,000,000 ₪ (מיליון שקלים חדשים) (להלן – סכום הערבות), המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המציע בקשר עם מכרז מס' 1/2022 למתן שירותי הפקת אליפות אירופה לגברים בכדורמים 2023.

סכום הערבות צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, באופן הבא:

א. המדד היסודי-המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

ב. המדד החדש-המדד הידוע בעת התשלום.

ג. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי, תשולם קרן הערבות בלבד.

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם כל סכום עד לסכום הנ"ל, בתוספת הפרשי התנודות במדד, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ו/או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות )לפי שיעורו העדכני בהתאם להפרשי תנודות המדד במועד כל דרישה).

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 31.10.22 (כולל) בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת

אלא אם הוארכה על-ידנו; כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה.

ערבות זו היא בלתי חוזרת ובלתי תלויה, אינה ניתנת לביטול ואינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

_____________

* יש למלא את שם המציע מבקש הערבות

נספח ג' למכרז   הצהרת מציע

לכבוד: איגוד הכדורמים בישראל (ע"ר)

הנדון: מכרז מסגרת פומבי מס' 1/2022 לאספקת שירותי הפקת אליפות אירופה

 לגברים בכדורמים 2023

 1. _________________, (להלן – המציע) מתכבד להגיש בזאת לידי איגוד הכדורמים בישראל (ע"ר) (להלן –  המזמין) את הצעתו.
 1. החותמים מטה יחד עם חותמת המציעה הם מורשי החתימה במציע משמשים בתפקיד __________________ ובתפקיד _______________ במציע, ומוסמכים למסור תצהיר זה בשם המציע.
תוכן ההצהרהנושא ההצהרהמס"ד
 שם המציע1
 ח"פ/ע"מ2
 כתובת המציע3
 תאריך יסוד הקמת החברה4
 שמות מנהלי החברה5
 מס' טלפון6
 מס' פקס7
 דוא"ל לקבלת הודעות בנושא המכרז8
 איש קשר במציע לענייני המכרז9
 טל' נייד איש קשר10
 פרטי רו"ח של המציע11
 

3. המציע מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז.

________________
חתימת המציע (מורשי חתימה + חותמת)

4. המציע הוא עוסק מורשה הרשום ברשויות מס ערך מוסף בישראל.

________________
חתימת המציע (מורשי חתימה + חותמת)

5. המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל כדרוש על פי כל דין.

________________
חתימת המציע (מורשי חתימה + חותמת)

6. בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.

________________
חתימת המציע (מורשי חתימה + חותמת)

המציע סיפק שירותי הפקת 5 (חמישה) אירועי הפקה של, לכל הפחות, 2 אירועי ספורט בינלאומי, ובהיקף כספי שאינו פחות מ- 10,000,000 ₪ (עשרה מיליון שקלים חדשים) לכל אחד מהאירועים, ל- 2 (שני) לקוחות לפחות במהלך 5 (חמש) השנים שבין 2017-2022.

7. למציע מחזור כספי שנתי כדלקמן:

בשנת 2019 – _____________

בשנת 2020 – _____________

בשנת 2021 – _____________

תשומת לב המציעים כי בנוסף להצהרה דלעיל, יש לספק, כתנאי להוכחת המציע בעמידתו בתנאי סף זה- אישור רו"ח בדבר המחזור, כאמור.

________________
חתימת המציע (מורשי חתימה + חותמת)

8. לעניין מדדי האיכות:

שביעות רצון לקוחות מפרויקטים קודמים של המציע (עד 20%)

שם לקוחשם הפרויקטשנת ההפקהפרטי איש קשר
    
    
    

 

ניסיון צוות המציע (עד 15%)

שם איש הצוותשם הפרויקטשנת ההפקהתפקיד איש הצוות בפרויקט
    
    
    

 

שימוש באמצעים חדשניים – טכנולוגיים או אחרים, ייחודיים, לצורך ביצוע השירותים (עד 5%)

תיאור האמצעי החדשניהאם ייושם בפרויקטים קודמים של המציע, ואם כן – היכןפירוט נוסף / הערות  לגבי החדשנות 
   
   
   
   
   

________________
חתימת המציע (מורשי חתימה + חותמת)

תנאים נוספים בהתאם לנדרש בתנאי הסף

9. המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים.

________________
חתימת המציע (מורשי חתימה + חותמת)

10. המציע מצהיר כי (יש לסמן X באפשרות המתקיימת):

 • הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.
 • הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 חלות על המציע  והוא מקיימן.

________________
חתימת המציע (מורשי חתימה + חותמת)

11. המציע מצהיר לגבי הרשעות בגין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום כי:

המצהיר קיים את כל חובותיו לרבות תשלום שכר בשנה האחרונה, בשנת 2021 לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, אם חלים עליו (ולרבות החיקוקים המפורטים התוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 ששר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצועם, וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995) ובכל מקרה לא שילם פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

________________
חתימת המציע (מורשי חתימה + חותמת)

12. בנוסף לכל האמור, המציע מצהיר כי קרא בעיון את מסמכי המכרז ונספחיו לרבות ההסכם, על נספחיו, הבין את האמור בהם, והגשת הצעתו מהווה ראיה להסכמתו לכל התנאים וקבלת ההתחייבויות המוטלות עליו על פי מסמכי המכרז, וכן מצהיר כדלקמן:

א.         המציע מסכים לכל הזכויות השמורות למזמין על פי מסמכי המכרז;

ב.         המציע עומד בכל דרישות הסף הדרושות להשתתפות במכרז;

ג.          המציע בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כוח אדם, ציוד, ורישיונות הדורשים לאספקת             השירותים כאמור במכרז, לאספקתם במועדים הקבועים במכרז, ולקיום כל ההתחייבויות    נשוא ההסכם שצורף למכרז;

ד.         המציע נקט בכל האמצעים הנראים לו נחוצים על מנת לחקור ולבדוק את התנאים לאספקת   השירותים ואת הקשיים העלולים להתגלות במהלך אספקתם, וכן קיבלנו כל מידע הדרוש         לצורך בדיקותיו לפני הגשת הצעתו זו; אי הבנת תנאי מתנאי ההסכם על ידי המציע, לא תקנה    לנו זכות שינוי כלשהי מההסכם ו/או מהמחיר ו/או מלוחות הזמנים, ואין ולא תהיינה לנו כל        טענות כלפי המזמין בשל כך;

ה.         המציע מאשר כי כל הפרטים המצוינים במסגרת הצעתו זו הם אמת.

מורשי חתימה:

 מורשה חתימה מס' 1

שם ושם משפחה _____________________________

תפקיד____________________________________

תאריך __________      חתימה__________________

מורשה חתימה מס' 2

שם ושם משפחה _____________________________

תפקיד____________________________________

תאריך __________      חתימה__________________

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, מאשר בזאת כי ביום _______ הופיעו בפניי ה"ה  _____________ ו- ____________, ולאחר שזיהיתי אותם על פי תעודות זהות ____________ ו____________ , בהתאמה, הזהרתי אותם  כי עליהם לומר את האמת, שאם לא כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, והם אישרו את נכונות תצהיריהם וחתמו עליו בפניי.

כן הריני לאשר כי הנ"ל הם מורשי החתימה של __________________, וכי חתימתם מחייבת את ___________________ לכל דבר ועניין.

 

נספח ד' – הצעת המציע

הצעתי במסגרת מכרז פומבי מס' 1/2022 למתן שירותי הפקת אליפות אירופה לגברים בכדורמים 2023:

 1. אני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, את כל הנדרש ממני לצורך ביצוע התחייבויותיי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 1. הצעתי :

לצורך הפקת אליפות אירופה לגברים בכדורמים 2023, ככל שאזכה במכרז, התמורה שתשולם לי היא בסך של _____________ ₪ (במילים: __________________ שקלים חדשים), בתוספת מע"מ.

שם המציע: ______________________ מס' ת.ז./ ח.פ ___________________

תאריך____________

______________________________

חותמת וחתימת מורשי החתימה של המציע

נספח ה' – הסכם התקשרות למתן שירותי הפקת אליפות אירופה לגברים בכדורמים 2023

שנערך ונחתם בנתניה, ביום ____ בחודש ______ שנת 2022

בין

איגוד הכדורמים בישראל ע"ר 580244275

מכון וינגייט

נתניה  42902

(להלן – האיגוד)                         

מצד אחד

ל ב י ן

____________________________________________

שכתובתו: _________________________________

טלפון: ____________________________________

(להלן – הספק)

מצד שני

הואיל:              והאיגוד הוא "איגוד ספורט", כהגדרת מונח זה בחוק הספורט, תשמ"ח -1988, והינו הגוף הרשמי הבלעדי המוכר במדינת ישראל ובעולם כגוף המרכז והמייצג את ענף הכדורמים במדינת ישראל;

והואיל:             והאיגוד זכה באירוח אליפות אירופה לגברים בכדורמים 2023, אשר תתקיים בחודש אוקטובר, שנת 2023 בישראל (להלן – האליפות או האירוע הבינ"ל);

והואיל:             וברצון האיגוד לקבל שירותי הפקת האליפות (להלן- השירותים), כמפורט במסמכי מכרז מס' 1/2022 לאספקת שירותי הפקת האליפות (להלן – המכרז);

והואיל:             ומשרד הספורט התחייב להעביר לאיגוד  תקציב עבור האירוע הבינ"ל (להלן – תקציב האירוע הבינ"ל);

והואיל:             והמפיק הצהיר כי מתמחה בארגון וניהול, הפקה וביצוע של אירועים מסוגים שונים, בפרט אירועי ספורט, והוא בעל היכולות, האמצעים, הידע, הניסיון וכוח האדם הנדרשים לצורך הפקת האירוע, ברמה הגבוהה ביותר, על פי הסכם זה;

והואיל:             והמפיק הצהיר כי הוא מכיר את כל החוקים, התקנות וההוראות של איגוד הכדורמים ו/או של לן- האיגוד האירופאי בכדורמים (להלןלן), לצורך קיום האירועים והתחייב לפעול לפיהם;

והואיל:             והמפיק הצהיר כי והוא מקבל על עצמו את כל תנאי ההתקשרות על פי הסכם זה;

והואיל:             והאיגוד החליט להתקשר עם המפיק, על סמך הצהרותיו לעיל ו/או בהסכם זה, לצורך הפקת אליפות אירופה לגברים בכדורמים 2023, (להלן- האירוע הבינ"ל);

והואיל:             והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם, ולהעלות את ההסכמות ביניהם על כתב בהסכם זה;

אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

 1. מבוא
 2. המבוא להסכם זה מהוה חלק בלתי נפרד הימנו.
 3. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא תשמשנה לצורך פרשנותו של ההסכם;
 4. הנספחים לרבות כל מסמכי המכרז, המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה; במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות אחד הנספחים תגברנה הוראות ההסכם, אלא אם נכתב במפורש להיפך.
 1. הצהרות הספק והתחייבויותיו
 2. הספק מצהיר כי הוא רשום כבעל עסק עצמאי כדין, יש לו כל האישורים הדרושים על פי דין לניהול עסקו, לצורך מתן השירות המוסדר בהסכם זה.
 3. הספק מצהיר כי שירותיו לאיגוד מסופקים במסגרת העסק העצמאי שהוא מנהל, וכי הוא יישא וישלם מכספו את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, בגין מתן השירות עבור האיגוד.
 4. הספק רשום כחברה בע"מ לעניין מס ערך מוסף וימסור לאיגוד חשבוניות מס בגין כל תשלום שיגיע לו מהאיגוד;
 5. הספק מנהל תיק עצמאי במס הכנסה ובביטוח הלאומי, ויהיה אחראי בלעדי לתשלומי כל המסים ודמי הביטוח הלאומי עבורו ועובר עובדיו.
 6. הספק ידאג בעצמו, לפי שיקול דעתו, על חשבונו, מתוך שכר טרחתו, לכל הזכויות הסוציאליות שלו ושל עובדיו, ולכל הביטוחים שיהיו כרוכים במתן השירותים, לרבות ביטוח תאונות אישיות, ביטוח נזקי צד שלישי וכיוב'.
 7. הספק מתחייב לא לקבל לעצמו, מאדם ו/או מגוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, תשלום ו/או טובת הנאה, בכסף, בגין ביצוע השירות ומילוי התפקיד בהתאם להסכם זה, נוסף על התמורה המפורטת בהסכם זה
 8. מובהר ומוסכם כי נותן השירות, המנהל עסק עצמאי משלו, אינו משתלב בשום צורה ואופן בעסקה הנפרד של האיגוד. הצדדים אינם רואים ולא יראו את היחסים שביניהם כיחסי עובד-מעביד, לכל דבר ועניין ולצורך כל דין;
 9. מובהר ומוסכם כי נותן השירות ייתן לאיגוד את השירותים לפי הסכם זה בעצמו, אלא אם יוסכם בכתב אחרת (וכפי שיוסכם).
 10. הספק מצהיר ומתחייב כי יש לו הציוד והמתקנים, לרבות חלקי חילוף, ככל הנדרש, לשם אספקת השירותים והעבודות, הידע המקצועי, הניסיון, היכולת, האפשרות הפיננסית, המשאבים, כוח אדם מוכשר מורשה ומנוסה, האמצעים הדרושים והביטוחים המתאימים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 11. הספק מתחייב לספק את השירותים במועדים הקבועים בהסכם זה, באמצעות עובדים מיומנים ובאיכות גבוהה ביותר תוך שמירה על קיום הסטנדרטים, כללי הבטיחות והנחיות הרשויות הרלוונטיות המוסמכות.
 12. הספק מצהיר כי יש לו ולעובדיו את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת השירותים המפורטים בנספח א' למכרז.
 13. הספק מצהיר כי התקשרותו בהסכם זה, אינה גורמת ולא תגרום, בין במישרין ובין בעקיפין, להפרה או לפגיעה אחרת של הוראות כל דין, או של זכויות, מכל מין או סוג שהוא, של צדדים שלישים או בחיוב הקיים כלפי צד שלישי, וכי לא קיימת זכות כלשהי של צד שלישי או חיוב כלפי צד שלישי העלולים למנוע או להגביל את ביצוע התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה;
 1. הספק מצהיר כי הוא רשאי להתקשר בהסכם זה, ולבצעו על פי תנאיו, ואין כל מניעה, בין על פי דין, הסכם או אחרת להתקשרותו הספק בהסכם זה ולביצועו, וכי הוא לא ייטול על עצמו כל התחייבות שיש בה כדי למנוע את התקשרותו בהסכם זה או ביצועו בכל תקופת ההסכם, לרבות מטעמי חשש לניגוד עניינים.

3. מהות השירותים

 1. הספק מתחייב בזה לספק את השירותים לפי דרישות המכרז, ההסכם ונספחיו לאורך כל תקופת ההתקשרות, ובפרט, לספק לאיגוד את השירותים כמפורט במסגרת המפרט הטכני נספח א' למכרז.
 2. הספק יספק את השירותים על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, באופן שיבטיח שמירה על הוראות כל דין.
 3. הספק מתחייב לספק את השירותים ע"פ הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין, ומצהיר כי יש ויהיו בידיו במשך תקופת ההתקשרות האישורים, הרישיונות, ההיתרים והביטוחים הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ואם ידרשו נוספים-הוא יפעל על חשבונו, לקבלתם.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב כי יש ויהיו בידיו בכל תקופת תוקפו של הסכם, כל הרישיונות ו/או התעודות ו/או הציוד ו/או הכלים הנדרשים לצורך מתן השירותים.
 5. לעניין הסעות – האיגוד רשאי לדרוש מהספק – לאור תלונות אורחי האיגוד – להחליף נהג בנהג אחר, לרבות בשל תלונות על חוסר אדיבות, אופן הנהיגה וכיו"ב.
 6. בתום כל נסיעה כל נהג יוודא שלא נותרו חפצים אישיים או אחרים של מי מהנוסעים, והיה ויוותרו חפצים כאמור – ימסור על כך הודעה מיידית למנהל הלוגיסטי של האליפות מר עמית אבנר בטל': 0503993404.

4. התמורה

 1. כנגד קיום כלל התחייבויות הספק על פי הוראות הסכם זה, ישלם האיגוד לספק את הסכומים בהתאם להצעת המחיר שהגיש הספק במכרז.
 2. מובהר, כי הצעת המחיר היא התמורה הסופית והמוחלטת המגיעה לספק, וכוללת את כל הוצאות הספק, לרבות בגין הוצאות הספק ע לתיקונים, טיפולים, תיקונים, אגרות רישוי והיתרים, דמי ביטוח, התייצבות נציגי הספק לצורך מתן השירותים, שכר לעובדיו, הוצאות, ציוד, הוצאות ביטוח, הוצאות מנהלה, מיסים היטלים, כל תשלומי חובה המוטלים על הספק וכיוצא באלה.
 3. בהגיע כל מועד לביצוע תשלום על פי הסכם זה, ובהתמלא התנאים לביצועו, יגיש הספק לאיגוד דרישת תשלום, בצרוף המסמכים הבאים:

א.    חשבון מפורט, המפרט את דרך החישוב של כל אחד ממרכיבי דרישת התשלום;

ג.    חשבונית ערוכה כדין, הכוללת את פירוט השירותים. (להלן- דרישת התשלום).

ד.    דרישת התשלום תוגש לבדיקה ואישור על ידי נציג האיגוד, והגשתה היא תנאי מוקדם לביצוע התשלום על פי הסכם זה. כל עוד לא תוגש דרישת תשלום, על כל צרופותיה, לא תתגבש זכותו של  הספק לתשלום על פי הסכם זה.

ה.   מכל סכום שישלם האיגוד לספק על פי הוראות הסכם זה ינוכו סכומי המס במקור כדין ותשלומים אחרים המתחייבים על פי חוק, אלא אם כן ימציא הספק אישור בדבר פטור מניכוי במקור.

מועדי התשלום

20% מהתמורה – תוך 14 יום מיום חתימת ההסכם.

10% מהתמורה – עד ליום 7.9.2023.

יתרת התמורה – עד ליום 30.11.2023

 1. אחריות, ביטוח, פיצוי ושיפוי
 2. הספק מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לכל מעשה או מחדל הקשור או נוגע לאיכות והשירותים ולאספקתם לאיגוד, וכן לקיום יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, ובהתאם להוראות הסכם זה.
 3. הספק מתחייב לספק את השירותים ולבצע כל פעולה אחרת הקשורה בקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, במיומנות ובזהירות הנדרשת, וכי האיגוד, מנהליו, עובדיו ושלוחיו אינם אחראים, בכל צורה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, לאספקת השירותים לאיגוד בהתאם להוראות הסכם זה או לכל פעולה אחרת שתבוצע על ידי הספק או מי מטעמו בקשר למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 4. הספק יהא האחראי הבלעדי לנזק או אובדן מסוג כלשהו, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, לרבות הוצאות מסוג כלשהו, שייגרם לכל אדם או גוף, לרבות לאיגוד, לעובדיו, לשלוחיו, לספורטאיו, לאורחיו מישראל ומחו"ל, למשתתפים באליפות בארץ ובחו"ל, בשל מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו או מי מטעמו, בקשר למילוין או הפרתן של התחייבויותיו על פי הסכם זה,
 5. בכל מקרה של תביעה או דרישה מאת צד ג' נגד האיגוד או מי מטעמו, בגין נזק, אובדן או פגיעה, שהספק אחראי לו על פי הסכם זה או על פי כל דין, יפצה הספק או ישפה את האיגוד בגין כל סכום בו האיגוד יחויב בו בשל או בקשר לנזק, אובדן או פגיעה כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיו, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין, ובלבד שעם קבלת הדרישה או התביעה על ידי האיגוד, האיגוד ימסור לספק הודעה על כך, ותיתן לספק, ככל שהדברים תלויים באיגוד, אפשרות להצטרף להליכים המשפטים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.
 6. הספק מצהיר בזאת כי הוא פוטר את האיגוד וכל מי מטעמו מאחריות לכל אבדן או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו המובא על ידי הספק או עבורו לחצרי האיגוד או החצרים אליהם יורה האיגוד במסגרת מילוי התחייבויותיו עפ"י ההסכם, בין אם נגרמו על ידי האיגוד או מי מטעמו ובין אם נגרמו על ידי צד ג' כלשהו. זאת, לרבות לכלים ולציוד אשר ישמשו את הספק במילוי התחייבויותיו עפ"י ההסכם. פטור כאמור לא יחול במקרה של נזק בזדון שנגרם על ידי האיגוד ו/או מי מטעמו.
 7. מובהר בזאת כי התחייבויות הספק על פי פרק זה (אחריות, ביטוח, פיצוי ושיפוי) תעמודנה בתוקפן גם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן.
 8. הספק יערוך, על חשבונו, משך כל תקופת ההסכם וכל עוד עלולות לחול עליו חבויות, ביטוחים בחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין, בקשר לכל התחייבויות הספק ולרבות הביטוחים המפורטים בנספח 1 להסכם.
 9. הביטוחים יהיו בגבולות אחריות המפורטות בנספח 1 להסכם, וכן יורחבו לכלול סעיף "חבות צולבת", על פיו יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח (להלן- הפוליסות). המוטבים בפוליסות יהיו הספק והאיגוד ביחד ולחוד.
 10. הספק ימציא לאיגוד, בתוך 14 יום ממועד כריתתו של הסכם זה פוליסות חתומות על ידי המבטח על עריכת הביטוחים בנוסח נספח 1 להסכם זה.
 11. הפוליסות תכלולנה סעיף הקובע כי הספק והמבטח לא יהיו רשאים לבטל את הפוליסות או לצמצם את היקפן ללא מתן הודעה מוקדמת במסירה אישית לאיגוד לפחות 60 יום טרם ביטולן, כולן או חלקן (לפי העניין).
 12. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו רק הספק יישא בתשלום דמי הביטוח, השתתפות עצמית ויתר החבויות החלות על מבוטח.
 13. הפוליסות תכלולנה הוראה על פיה הם ביטוחים ראשונים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי האיגוד, ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות".
 14. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי הספק לבין האמור בהסכם זה – מתחייב הספק, לפי דרישת האיגוד, לגרום לשינוי הביטוחים כדי להתאימם להוראות הסכם זה תוך 7 ימים ממועד דרישתו של האיגוד. מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על האיגוד או לצמצם את אחריותו של הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 15. מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי מכרז זה או על פי כל דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן, וזאת לתקופות המפורטות לגבי כל ביטוח. ביטוחים אלו ייערכו בהתאם לתנאים הנדרשים לגבי כל ביטוח וביטוח כמפורט להלן, ויערכו בחברת ביטוח ישראלית מורשית כדין.
  1. ביטוח אש מורחב לרכוש – המבטח את רכושו של הספק וכן כל ציוד ו/או רכוש אחר בחזקתו ו/או באחריותו בערך רכישה או הקמה מחדש, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב. הביטוח כאמור יכלול תנאי מפורש, לפיו מוותרים על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי האיגוד הישראלי לכדורמים ו/או האיגוד האירופאי לכדורמים ו/או משרד הספורט של מדינת ישראל.
 16. ביטוח לעבודות המבוצעות בכל הקשור לאירוע /או בסביבתו על בסיס כל הסיכונים (כולל נזקי רעידת אדמה, נזקי טבע וכן פרעות שביתות ונזק בזדון) בערכן המלא של העבודות המבוצעות לאחר השלמתן כולל חומרים ועבודה. פרק זה יהיה כפוף לסעיף בדבר ביטול זכות השיבוב נגד האיגוד הישראלי לכדורמים ו/או האיגוד האירופאי לכדורמים ו/או משרד הספורט של מדינת ישראל.
 17. ביטוח אובדן רווחים המבטח את נזקיו התוצאתיים של הספק, הנובעים מהסיכונים המפורטים בביטוח אש מורחב. הביטוח כאמור יכלול תנאי מפורש, לפיו הספק מוותר על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי איגוד הכדורמים בישראל ו/או האיגוד האירופאי לכדורמים ו/או משרד הספורט של מדינת ישראל ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בגין נזק שנגרם על ידם ו/או ברשלנותם, ובלבד שהוויתור לא יחול לגבי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 18. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – המבטח את אחריותו של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו על פי דין בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת פעילותו ו/או עיסוקו, בגבול אחריות שלא יפחת מ 40,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.

הביטוח אינו כפוף לכל מגבלה של חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתות והשבתות, נזק גוף עקב שימוש ברכב שאין חובה בדין לבטחו בביטוח חובה, וכן תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי (למעט תביעה בגין מי שהנתבע חייב לשלם עבורו דמי ביטוח לביטוח הלאומי) .

הביטוח יורחב לשפות את איגוד הכדורמים בישראל (ע"ר) ו/או האיגוד האירופאי לכדורמים ו/או משרד הספורט של מדינת ישראל"  ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריותם למעשי או מחדלי הספק ואו מנהליו ו/או עובדיו, זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 1. ביטוח חבות מעבידים – המבטח את אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו המועסקים על ידו, בגין פגיעה גופנית או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב העסקתם, בגבול אחריות שלא יפחתו מ 20,000,000 ₪  לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פיתיונות ורעלים וכן העסקת נוער כחוק. הביטוח יורחב לשפות את איגוד הכדורמים בישראל (ע"ר) ו/או האיגוד האירופאי לכדורמים ו/או משרד הספורט של מדינת ישראל ו/או מנהליו ו/או עובדיו היה וייטען, לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי או מחלה מקצועית כלשהי, כי הם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי ממועסקי הספק.
 2. ביטוח אחריות מקצועית – המבטח את אחריותו של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו, על פי דין, לנזק מכל סוג שהוא שנגרם לאדם או גוף עקב מעשה או מחדל מקצועיים במהלך פעילותו ו/או עיסוקו בגבול אחריות שלא יפחתו מ 6,000,000 ₪. המועד הרטרואקטיבי יחול לא יאוחר מהיום בו החל הספק לבצע את העבודות או השרות נשואי החוזה אך לא לפני תאריך התחולה למפרע הנקוב בפוליסה.

הביטוח יורחב לכלול כיסוי להוצאת דיבה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, אבדן מסמכים, אובדן שימוש ואי יושר עובדים. הביטוח יכלול סעיף כיסוי תקופת גילוי מאוחרת של 12 חודשים. הביטוח יורחב לשפות את איגוד הכדורמים בישראל (ע"ר) ו/או האיגוד האירופאי לכדורמים ו/או משרד הספורט של מדינת ישראל ו/או המועסקים על ידו בגין אחריותו למעשי או מחדלי הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו. הביטוח יכלול כיסוי לתביעות של איגוד הכדורמים בישראל (ע"ר) ו/או האיגוד האירופאי לכדורמים ו/או משרד הספורט של מדינת ישראל כלפי הספק.

 1. כללי
 • תנאי הפוליסות לא יפחתו מהתנאים הידועים כ-"תנאי ביט" העדכניים ליום תחילת הביטוח או תנאים שווי ערך להם.
 • כל הביטוחים כוללים תנאי מפורש, לפיו הם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי איגוד הכדורמים בישראל (ע"ר) ו/או האיגוד האירופאי לכדורמים ו/או משרד הספורט של מדינת ישראל וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיהם לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 59 לחוק חוזה ביטוח התשמ"א -1981.
 • הספק אחראי בלעדי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות.
 • אם לדעת הספק תידרש עריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחים המפורטים לעיל, הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים נוספים או משלימים אלו כנדרש.
 • אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות הספק בהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את איגוד הכדורמים בישראל (ע"ר) ו/או האיגוד האירופאי לכדורמים ו/או משרד הספורט של מדינת ישראל ו/או כל אדם שהוא, בגין כל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בקשר לאירוע אליפות אירופה לגברים בכדורמים 2023 שהוא אחראי לו ו/או כתוצאה מפעילותו ו/או כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ע"י הספק. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיה זכאי איגוד הכדורמים בישראל (ע"ר) ו/או האיגוד האירופאי לכדורמים ו/או משרד הספורט של מדינת ישראל בגין נזק או הפסד.
 1. סודיות
 2. הספק מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלניו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ישמרו בסודיות על כל מידע חסוי מנהלי ו/או מקצועי ו/או חשבונאי ו/או אחר הקשור לאיגוד ו/או למי מטעמו, ובכלל זה גם בנוגע למנהלי ו/או לעובדי ו/או לחניכי ו/או ספורטאי ו/או מאמני האיגוד ו/או אורחיו מישראל ומחו"ל, אשר הגיע לידיעתו במסגרת ולצורך עבודתו. בכלל זה, הספק מתחייב לא לגלות מידע חסוי לאחר כלשהו, ולא לעשות שימוש כלשהו במידע החסוי, ללא הסכמה מראש ובכתב של האיגוד.
 3. הספק מתחייב שלא לפגוע בטובת האיגוד ו/או מי מטעמו, ובכלל זה בעובדיו ו/או במנהליו, ולא לפגוע בשמו הטוב של האיגוד.
 4. התחייבויות הספק כאמור בחלק זה יחולו עליו לבד ו/או יחד עם אחר כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין. התחייבויות העובד כאמור בחלק זה אינן מוגבלות בזמן והן תחולנה על הספק במשך כל תקופת ההתקשרות עם האיגוד, ואף לאחר סיומה.
 1. סיום ההסכם או ביטולו
 2. לאיגוד תהא הזכות להביא הסכם זה לידי סיום, באופן מיידי, בכל אחד מן המקרים הבאים:

א.   במקרה שהוגשה נגד הספק או על ידו בקשה למינוי מנהל מיוחד, מפרק זמני או קבוע, או כונס

נכסים זמני או קבוע, או בקשה להסדר עם חברים או נושים, ועקב כך נוצרה מניעה של ביצוע מחויבויותיו על-פי הסכם זה, והבקשה לא הוסרה תוך 30 יום.

ב.   הספק קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוצא כלפי הספק צו פירוק זמני או קבוע או צו כינוס נכסים זמני או קבוע או צו העמדת או הקפאת הליכים זמני או קבוע או צו ניהול מיוחד או צו לעריכת הסדר עם חברים בספק או נושיו;

ג.    הוטל עיקול על נכסי הספק, או חלק מהם, באופן המונע מהספק את ביצוע מחויבויותיו על-פי הסכם זה, והעיקול לא הוסר תוך 30 יום.

ד.   במקרה שהספק יפר הסכם זה הפרה יסודית; לעניין זה, יראו הפרה של פרק 2, פרק 3, פרק 6, פרק 7, פרק 9 להסכם זה כהפרה יסודית של ההסכם.

ה.   במקרה שהספק יפר הסכם זה הפרה שאינה יסודית ולא יתקן את ההפרה, אם היא ניתנת לתיקון, על אף שניתנה לו התראה בכתב, בתוך 7 ימים ממועד משלוח ההתראה האמורה, ואם ההפרה אינה ניתנת לתיקון בתקופה האמורה – לא הציג בפני האיגוד, בתוך 7 הימים האמורים, את הצעדים שבכוונתו לנקוט לתיקון ההפרה, לשביעות רצונו של האיגוד.

ו.    במקרה בו יתברר, כי הצהרה או אישור של הספק בהסכם זה, אינם נכונים או אינם מדויקים.

ז.   במקרה של ביטול האליפות עקב מחלת הקורונה, ו/או עקב הגבלות כניסה לארץ ו/או כתוצאה מאירוע ביטחוני בישראל ו/או כתוצאה מכוח עליון יהא הספק זכאי ל- 20% מהתמורה עבור ביצוע שירותי ההפקה.

 1. מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרת של האיגוד על פי דין או על פי הסכם זה, במקרה בו יפר הספק איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כאמור לעיל, יהא האיגוד רשאי (אך לא חייב לבצע בעצמו או להטיל על אחר ביצוע התחייבות זו, והספק יישא בכל הוצאה שתגרם לאיגוד עקב כך, בתוספת 20% בגין הוצאות טיפול האיגוד בביצוע האמור;
 2. הספק לא יהא זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו מהאיגוד בגין אבדן רווחים או טובות הנאה מסוג כלשהו, הנובעים מביטולו של הסכם זה, והספק פוטר בזה את האיגוד מכל חבות כאמור.
 3. היה הביטול ביטול חלקי, יחולו ההוראות שלעיל לגבי החלק שבוטל.
 1. הסבת זכויות
 2. הסכם זה נעשה עם הספק בהתבסס על הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה, ובהתבסס על אמון האיגוד בספק וביכולותיו. לפיכך הספק אינו רשאי להעביר או להסב או להעניק או להמחות או לשעבד איזה מזכויותיו או התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא בהסכמת האיגוד, אשר תינתן, אם תינתן, מפורשות מראש ובכתב ובתנאים כפי שיקבע האיגוד.
 3. האיגוד יהא רשאי לראות בהקצאה או בהעברת מניות של הספק, שיהיה בהן משום העברת שליטה

בתאגיד הספק או מכירה או העברה בדרך אחרת של השליטה בספק, משום הסבת זכויות על פי סעיף זה.

 1. על הספק להודיע בכתב לאיגוד על כל פעולה כאמור עם ביצוע הפעולה, והאיגוד יודיע לספק בכתב

אם הוא רואה בפעולה הסבת זכויות כאמור בסעיף זה.

 1. ערבות ביצוע
 2. בתוך 7 ימים ממועד חתימת הסכם זה יחתום הספק על ערבות הביצוע בין האיגוד לבינו, וימסור אותה לידי האיגוד. ערבות הביצוע תהא בנוסח המפורט תחת נספח 2 להסכם.
 3. הוראות כלליות
 4. לבתי המשפט בתל-אביב יפו, תהא סמכות ייחודית לדון בכל הליך בין הצדדים בקשר להסכם זה, ולשום בית משפט אחר לא תהא סמכות לדון בהליך כאמור.
 5. איחור או הימנעות של צד להסכם זה מעמידה על זכות או ברירה העומדת לו על פי הסכם זה, או מדרישה כי הצד השני ימלא התחייבויותיו על פי הסכם זה, בין בכלל ובין במועדה, לא יהיו בני תוקף אלא אם נעשו במפורש ובכתב, ולא יחשבו כי צד ויתר על זכויותיו על פי הסכם זה או על פי דין.
 6. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם זה, או בכל כתובת אחרת עליה יודיע צד לצד השני בכתב.
 7. כל הודעה, דרישה, כתב או מסמך שיש למסור בהתאם להוראות הסכם זה או בקשר אליו, תישלח בדואר רשום, או באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני או תימסר במסירה אישית, ויראוה כנמסרת לצד השני, אם נשלחה בדואר רשום – תוך שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה; אם נשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני – ביום העסקים שלאחר יום המשלוח, ובלבד שנשלחה ביום שהוא יום עסקים, עד לשעה 16:00, והשולח הודיע על משלוחה בטלפון לצד השני מיד לאחר המשלוח, ובידיו אישור על שיגור תקין של ההודעה בפקסימילה או בדואר אלקטרוני (לפי המקרה); ואם נמסרה במסירה אישית -עם מסירתה והחתמתה בחותמת 'נתקבל' של הנמען.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________                                                                              _____________

האיגוד                                                                                                  הספק

נספח 1 להסכם  – אישור קיום ביטוחים

 

תאריך הנפקת האישור ______

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח

למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

ממעמד מבקש האישור

אופי העסקה

המבוטח

ממבקש האישור

משכיר

שוכר

זכיין

קבלני משנה מזמין שירותים

מזמין מוצרים

            :אחר

 

נדלן

שירותים

אספקת מוצרים

אחר

שם: ___________

שם איגוד הכדור מים בישראל ו/או משרד הספורט ו/או מכון וינגייט ו/או המשתתפים באירוע

ח.פ _______________

 ע.ר 580244275

מען :

 

מען: רחוב

 

 

כיסויים

כיסויים

 

גבול האחריות/

תאריך סיום

תאריך תחילה

נוסח

מספר

סוג

נוספים

סכום ביטוח

 

 

ומהדורת

הפוליסה

הביטוח

בתוקף

 

 

 

הפוליסה

 

 

יש לציין קוד

מטבע

 

מטבע

סכום

 

 

 

 

חלוקה לפי

כיסוי בהתאם

 

 

 

 

 

 

גבולות

לנספח ה'

 

 

 

 

 

 

אחריות או

סכומי ביטוח

309,311,313

308,314,316

328

 

 

 

 

 

 

פיסגה 2017

 

רכוש

 

 

5,000,000

 

 

פיסגה 2017

 

אובדן תוצאתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,304 ,302

 

 

40,000,000

 

 

פיסגה

 

צד ג'

,307 , 305

 

 

 

 

2017

 

 

,312 ,309

 

 

 

 

 

 

 

,321 ,315

 

 

 

 

 

 

 

,328 ,322

 

 

 

 

 

 

 

, 328329

 

 

 

 

 

 

 

,304 ,302

 

 

20,000,000

 

 

פיסגה

 

אחריות

,319 ,309

328

 

 

 

 

2017

 

מעבידים

315 ,307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

40,000,000

 

 

אחריות

 

אחריות

302

 

 

 

 

מקצועית

 

מקצועית

303

 

 

 

 

2016 מאי

 

 

304

 

 

 

 

 

 

 

307

 

 

 

 

 

 

 

309

 

 

 

 

 

 

 

321

 

 

 

 

 

 

 

322

 

 

 

 

 

 

 

325

 

 

 

 

 

 

 

327

 

 

 

 

 

 

 

328

 

 

 

 

 

 

 

332

 

 

 

 

 

 

 

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ה'.

020 הפקת אירועים 

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש

האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

חתימת האישור

המבטח

 

נספח 2 להסכם – נוסח ערבות ביצוע

תאריך________

לכבוד

איגוד הכדורמים בישראל (ע"ר)

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית מספר _________

על-פי בקשת __________________ (להלן – המציע) אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 3,500,000 ₪ (שלושה מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים) (להלן – סכום הערבות), המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המציע בקשר עם מכרז מס' 1/2022 למתן שירותי הפקת אליפות אירופה לגברים בכדורמים 2023.

סכום הערבות צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, באופן הבא:

א. המדד היסודי-המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

ב. המדד החדש-המדד הידוע בעת התשלום.

ג. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת

המדד היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי, תשולם קרן הערבות בלבד.

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם כל סכום עד לסכום הנ"ל, בתוספת הפרשי התנודות במדד, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ו/או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות )לפי שיעורו העדכני בהתאם להפרשי תנודות המדד במועד כל דרישה).

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 31.12.2023 (כולל) בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על-ידנו; כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה.

ערבות זו היא בלתי חוזרת ובלתי תלויה, אינה ניתנת לביטול ואינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

_____________

*  יש למלא את שם המציע מבקש הערבות

בודק...