חוק חופש המידע 2023

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

איגוד הכדורמים בישראל 

שנת 2023

אופן המענה לבקשה

  • הרשות מסרה את כל המידע המבוקש – 0
  • הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי – 0
  • הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע – 0
  • הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה – 0
  • הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה – 0
  • הטיפול בבקשה טרם הסתיים – 0
  • סה"כ  – 0

 

עילות דחייה מרכזיות
לא נמצאו בקשות שנדחו/נענו חלקית

זמן טיפול
לא נמצאו בקשות שטופלו על ידי הרשות

אגרות
לא נמצאו אגרות שניגבו

בודק...